Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

w Chorzowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje o nas

Email Drukuj PDF


Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej powstała w 2007 roku.

FEP jest założycielem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie.


 

Obszarami, w których działa FEP są:

· szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe,

· szkolnictwo na poziomie wyższym niż średni,

· prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

· kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,

· doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

· badanie rynku i opinii publicznej,

· działalność wydawnicza,

· działalność poligraficzna,

· działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników.


Ponadto celem fundacji jest działanie na rzecz przedsiębiorczości poprzez zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, badawczo-rozwojowych, naukowych, oświatowo - wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu młodzieży, a w szczególności:

- edukacja w zakresie szkolnictwa wszystkich szczebli,

- rozwój nauki i kultury, a w szczególności wiedzy i kultury przedsiębiorczej,

- promowanie i rozwijanie talentów i kompetencji przedsiębiorczych ludzi młodych, zwłaszcza uczniów i studentów, w tym udzielanie pomocy stypendialnej,

- organizowanie i udzielanie pomocy oraz wsparcia programowego i metodycznego szkołom i nauczycielom w kształtowaniu przedsiębiorczości,

- propagowanie idei miasta przedsiębiorczego i konkurencyjnego w organizowaniu pomocy w wykorzystywaniu doświadczeń i dobrych praktyk,

- organizowanie olimpiad, konkursów i innych form przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o przedsiębiorczości,

- przygotowanie i realizacja projektów i programów badawczych, ekspertyz oraz organizowanie doradztwa rozwijającego potencjał przedsiębiorczy mieszkańców,

- organizowanie lokalnych spotkań, seminariów i konferencji animujących i rozwijających podejmowanie i rozwijanie inicjatyw lokalnych i obywatelskich,

- skupianie wokół idei fundacji przedstawicieli nauki, kultury i sztuki w kraju i za granicą,

- promowanie w kraju i zagranicą idei integracji europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do środowisk akademickich.

 

Aktywność fundacji obejmuje między innymi organizację kilkunastu regionalnych forów małej i średniej przedsiębiorczości i prac badawczych w tym zakresie (www.forum-msp.gwsp.edu.pl), realizację projektów edukacyjnych – XIII edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości w tym kilku ostatnich edycji współfinansowanych przez Narodowy Bank Polski, projektów Śląskiej Ligi Biznesowej, Młodzieżowego Forum Przedsiębiorczości, aplikacji Śląski Szyrlok www.slaskiszyrlok.gwsp.edu.pl czy też aktywności eksperckiej w zakresie rozwoju lokalnego i opracowania programów rewitalizacji.

 

Śląski Szyrlok